Antologia Poetów Polskich 2017

Regulamin

1. Wydawcą serii Antologia Poetów Polskich oraz pozycji Antologia Poetów Polskich 2017 zwanej dalej Antologią jest Wydawnictwo Pisarze.pl Bogumiła Wrocławska z siedzibą pod adresem: ul. Mostowa 2/4, 00-260 Warszawa, numer NIP: 525-158-45-67, zwane dalej Wydawcą

2. Udział w procesie naboru wierszy jest bezpłatny, a składka członkowska (w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Antologii) wynosi 200 zł brutto płatne w dwu ratach i pokrywa koszty produkcji Antologii: prace redakcyjne i korekty, opracowanie graficzne, łamanie tekstu i skład komputerowy, druk, prace introligatorskie, produkcję i wysyłkę egzeplarzy bibliotecznych oraz wszelakie inne działania wydawnicze

3. Warunkami udziału w Antologii są:

3.1. Posiadanie w swoim dorobku artystycznym debiutu literackiego

3.2. Zgłoszenie chęci udziału za pośrednictwem przygotowanej przez Wydawcę strony internetowej antologia.pisarze.pl

3.3. Przekazanie Wydawcy (za pośrednictwem strony) od jednego do pięciu wierszy własnego autorstwa

3.4. Przekazanie Wydawcy (za pośrednictwem strony) biogramu o długości do 1.500 znaków (w tym spacje) prezentującego wyłącznie wątki związane z działalnością literacką (oraz opcjonalnie datę i miejsce urodzenia)

3.5. Poświadczenie, że posiada się wszelkie prawa autorskie do publikacji przesłanych materiałów

3.6. Wyrażenie zgody na publikację przekazanych materiałów przez Wydawcę na łamach Antologii oraz w materiałach promujących Antologię

3.7. Terminowa wpłata składki członkowskiej w przypadku akceptacji materiałów przez grono redakcyjne

3.8. Akceptacja poniższego harmonogramu wydawniczego Antologii

Harmonogram

1. Wydawca ogłasza rozpoczęcie nabóru wierszy do Antologii

2. Poeci rejestrują swoje zgłoszenia, przesyłają materiały, poświadczają posiadanie do nich niezbędnych praw i wyrażają zgodę na publikację

3. Zespół redakcyjny działający z ramienia Wydawcy dokonuje selekcji przesłanych materiałów po czym:

3.1. Kandydaci, których wiersze przejdą selekcję zespołu redakcyjnego otrzymują list akcesyjny

3.2. W wybranych przypadkach zespół redakcyjny może poprosić autora o pilną wymianę nadesłanych materiałów, które następnie przechodzą kolejną selekcję

3.3. Kandydaci, których wiersze nie przejdą selekcji zespołu redakcyjnego otrzymują list odmowny

4. Kandydaci, którzy otrzymają list akcesyjny (zwani dalej Autorami) wpłacają w określonym terminie zadatek na składkę członkowską w kwocie 100 zł brutto

5. Wydawca ogłasza zakończenie naboru wierszy do Antologii

6. Wydawca przeprowadza prace redakcyjne i przedstawia Autorom do akceptacji skład Antologii w wersji cyfrowej

7. Autorzy w określonym terminie (nie krócej niż jeden tydzień) przeprowadzają korektę przesyłając uwagi i poprawki do swoich materiałów, wyłącznie natury technicznej, ortograficznej, gramatycznej itp., z zastrzeżeniami:

7.1. Wydawca na tym etapie z góry odrzuca poprawki niezwiązane z błędami (jak np. zmiana treści wiersza lub wierszy, aktualizacja biogramu o nowe wydarzenia itp.).

7.2. Nieprzesłanie w określonym terminie uwag lub poprawek oznacza akceptuję przesłanego składu do druku

8. Wydawca nanosi przesłane poprawki w składzie cyfrowym

9. Wydawca przeprowadza prace drukarskie i introligatorskie

10. Wydawca przesyła Autorom po jednym bezpłatnym egzemplarzu autorskim Antologii z zastrzeżeniami:

10.1. Koszty przesyłki pokrywa adresat (Autor) zgodnie z taryfą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (Wydawca nie dolicza żadnych dodatkowych kosztów własnych za realizację wysyłki)

10.2. Do kosztów wysyłki doliczana jest za pobraniem pozostała kwota składki członkowskiej w wysokości 100 zł brutto

10.3. Jeżeli objętość Antologii wymusi wydanie pozycji w dwu tomach, na bezpłatny egzemplarz autorski składać się będą obydwa tomy, a nie tylko ten, w którym opublikowane są wiersze Autora

10.4. Autorzy, którzy zechcą nabyć większą ilość egzeplarzy otrzymają od Wydawcy rabat autorski. Z przyczyn logistycznych cena Antologii wraz z rabatem zostaną ogłoszone po rozpoczęciu prac drukarskichKliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie do Antologii Poetów Polskich 2017