Regulamin

 1. Wydawcą serii Antologia Poetów Polskich oraz pozycji Antologia Poetów Polskich 2018 zwanej dalej Antologią jest Wydawnictwo Pisarze.pl Bogumiła Wrocławska z siedzibą pod adresem: ul. Mostowa 2/4, 00-260 Warszawa, numer NIP: 525-158-45-67, zwane dalej Wydawcą
 2. Udział w procesie naboru wierszy jest bezpłatny, a składka członkowska (w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Antologii) wynosi 200 zł brutto płatne w dwu ratach i pokrywa koszty produkcji Antologii: prace redakcyjne i korekty, opracowanie graficzne, łamanie tekstu i skład komputerowy, druk, prace introligatorskie, produkcję i wysyłkę egzeplarzy bibliotecznych oraz wszelakie inne działania wydawnicze
 3. Od bieżącego roku Antologia ma charakter rocznikowy, co oznacza, że ta edycja prezentuje wyłącznie wiersze napisane w 2018 roku
 4. Przez tytułowe określenie "poeci polscy" rozumiemy twórców poezji należących do dowolnej z poniższych grup:
  • poeci urodzeni w Polsce lub posiadający polskie obywatelstwo – niezależnie od ich obecnego miejsca zamieszkania
  • poeci żyjący na stałe w Polsce i tworzący bezpośrednio w języku polskim – niezależnie od ich kraju pochodzenia
  • poeci polonijni (także 2-go i 3-go pokolenia) tworzący poezję w języku polskim – niezależnie od ich obywatelstwa
 5. Pozostałymi warunkami udziału w Antologii są:
  1. Posiadanie w swoim dorobku artystycznym co najmniej debiutu literackiego
  2. Zgłoszenie udziału za pośrednictwem przygotowanej przez Wydawcę strony internetowej antologia.pisarze.pl
  3. Akceptacja zasad przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO)
  4. Akceptacja regulaminu i harmonogramu wydawniczego Antologii
  5. Przekazanie Wydawcy w zgłoszeniu:
   1. od trzech do pięciu wierszy własnego autorstwa
   2. biogramu o długości do 2.300 znaków (w tym spacje) prezentującego wyłącznie wątki związane z działalnością twórczą (opcjonalnie datę i miejsce urodzenia)
   3. bibliografii prezentującej swoje wybrane publikacje: maksymalnie siedem pozycji, a co najmniej jedną (debiut)
   4. niezbędnych danych teleadresowych
  6. W wypadku pomyślnej kwalifikacji:
   1. Poświadczenie, że posiada się wszelkie niezbędne prawa do publikacji przesłanych materiałów
   2. Udostępienie powyższych praw Wydawcy do celów wydawniczych (wyrażenie zgody na publikację przekazanych materiałów na łamach Antologii oraz w materiałach ją promujących)
   3. Terminowa wpłata zadatku na poczet składki członkowskiej

Harmonogram

 1. Wydawca ogłasza rozpoczęcie nabóru wierszy do Antologii
 2. Poeci rejestrują konta na których składają swoje zgłoszenia i przesyłają materiały
 3. Zespół redakcyjny działający z ramienia Wydawcy dokonuje selekcji przesłanych materiałów po czym:
  1. Kandydaci, których wiersze przejdą selekcję zespołu redakcyjnego, otrzymują list akcesyjny
  2. W wybranych przypadkach zespół redakcyjny może poprosić autora o pilną wymianę wybranych spośród nadesłanych materiałów, które następnie przechodzą kolejną kwalifikację
  3. Kandydaci, których wiersze nie przejdą selekcji zespołu redakcyjnego, otrzymują list odmowny
 4. Kandydaci, którzy otrzymają list akcesyjny (zwani dalej Autorami) potwierdzają udostępnienie praw autorskich Wydawcy (zgodnie z informacjami w liście) poprzez wpłatę zadatku na składkę członkowską (100 zł brutto)
 5. Wydawca ogłasza zakończenie naboru wierszy do Antologii
 6. Wydawca przeprowadza prace redakcyjne i przedstawia Autorom do akceptacji skład Antologii w wersji cyfrowej
 7. Autorzy w określonym terminie (nie krócej niż jeden tydzień) przeprowadzają korektę przesyłając uwagi i poprawki do swoich materiałów, wyłącznie natury technicznej, ortograficznej, gramatycznej itp., z zastrzeżeniami:
  1. Wydawca na tym etapie z góry odrzuca poprawki niezwiązane z błędami (jak np. zmiana treści wiersza lub wierszy, aktualizacja biogramu o nowe wydarzenia, rozszerzenie bibliografii itp.)
  2. Nieprzesłanie w określonym terminie uwag lub poprawek oznacza akceptuję przesłanego składu do druku
 8. Wydawca nanosi przesłane poprawki w składzie cyfrowym
 9. Wydawca przeprowadza prace drukarskie i introligatorskie
 10. Wydawca przesyła Autorom po jednym bezpłatnym egzemplarzu autorskim Antologii z zastrzeżeniami:
  1. Koszty przesyłki pokrywa adresat (Autor) zgodnie z taryfą Poczty Polskiej (Wydawca nie dolicza żadnych dodatkowych kosztów własnych za realizację wysyłki)
  2. Do kosztów wysyłki doliczana jest za pobraniem pozostała kwota składki członkowskiej w wysokości 100 zł brutto
  3. Jeżeli objętość Antologii wymusi wydanie pozycji w dwu tomach, na bezpłatny egzemplarz autorski składać się będą obydwa tomy, a nie tylko ten, w którym opublikowane są wiersze Autora
  4. Autorzy, którzy zechcą nabyć większą ilość egzeplarzy otrzymają od Wydawcy rabat autorski. Z przyczyn logistycznych cena Antologii wraz z rabatem zostaną ogłoszone po rozpoczęciu prac drukarskich